Verification: 4be7f08d42820b5a Чугуївський районний Будинок дитячої творчості - Звіт про роботу ЧР БДТ

Доповідь

директора ЧР БДТ про діяльність закладу

на загальних зборах трудового колективу 29.05.2017

Чугуївський районний Будинок дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2016/2017 навчальному році спрямував свою роботу на координацію навчально-виховної, науково-методичної, виховної та організаційно-масової діяльності Будинку, підвищення ефективності навчально-виховного процесу й створення умов для всебічного розвитку вихованців.

Напрями діяльності закладу. Керівники гуртків працювали за програмами Міністерства освіти і науки України, національного еколого-натуралістичного центру. В ході навчально-виховного процесу використовувалися варіативні програми. Гурткова робота велася за двома основними напрямами: художньо-естетичним та еколого-натуралістичним.

Кількість вихованців у Чугуївському районному Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області в 2016/2017 н.р становила 602 дітей. Загальна кількість гуртків Чугуївського районного Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області у 2016/2017 н.р. становила 27 гуртків: з них еколого-натуралістичного напряму - 19, в яких навчалися 417 вихованців; 8 гуртків художньо-естетичного напряму, в яких навчалися 185 вихованців, Кількість дітей із сільської місцевості становила 123 дітей. Кількість дітей девіантної поведінки становила – 0 дітей. Кількість дітей пільгового контингенту становила – 42 дитини.

Пріоритетними напрямами роботи педагогічного і учнівського колективів у  2016/2017 н. р. були:

 • еколого-натуралістичний 70,37 % 
 • художньо-естетичний  29,63 %

Аналіз відсоткового співвідношення гуртків вищезазначених напрямів протягом трьох років показав, що профільність закладу зберігається, пріоритетним напрямами роботи педагогічного колективу та гуртків залишається еколого-натуралістичний напрям.

Згідно з навчальним планом навчально-виховний процес організовано за трьома рівнями навчання:

 • молодші школярі (1-4 класи) – 10 груп (195 вихованців);
 • школярі середнього віку (5-9 кл.) – 12 груп (307 вихованців);
 • старші школярі (10-11 кл.) – 5 груп  (100 вихованців).

Мережа гуртків по школах району:

Станом на 29.05.2017 року мережа гуртків ЧР БДТ створена на базі 10 навчальних закладів району: Введенський НВК, Кочетоцька ЗОШ, Малинівська ЗОШ, Есхарівська ЗОШ, Старопокровська ЗОШ, Кочетоцький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок), Кам'яно-Ярузький НВК, Мосьпанівський НВК, Зарожненський НВК, ЧР БДТ.

Чугуївський районний Будинок дитячої творчості повністю укомплектований педагогічними кадрами. Згідно зі штатним розписом та структурою закладу в ЧР БДТ працює педагогічних працівників – 8, на постійній основі – 7, за сумісництвом – 1, адміністративного персоналу – 3 (директор – 1, методист – 1, культорганізатор – 1), технічного персоналу – 6.

Планова послідовна робота адміністрації з педагогічними кадрами над удосконаленням професійних умінь, отриманням нових знань, ознайомленням із новітніми розробками у сфері позашкільної освіти, впровадженням кращих наукових здобутків у щоденну робочу практику поступово забезпечили Будинку власний шлях розвитку, свій неповторний педагогічний стиль. Це дало змогу поповнити заклад новими молодими професійними кадрами.

Станом на 29.05.2017 року у ЧР БДТ працює 3 молодих педагоги зі стажем роботи до 3 років, з них: з повною вищою освітою працює 3 педагоги.

Адміністрація закладу постійно приділяє  увагу питанню забезпечення повноцінної діяльності молодих спеціалістів, які організують гурткову роботу відповідно отриманої ними спеціальності за дипломом. З метою їхньої соціально-педагогічної адаптації ними опікується методичне об'єднання керівників гуртка ЧР БДТ, яка надає потрібну допомогу з питань організації навчально-виховної роботи в гуртках.

Протягом 2016/2017 навчального року Будинок активно працював над такими пріоритетними напрямками

 1. Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва.
 2. Виховання у дітей та молоді любові та пошани до природи рідного краю.
 3. Залучення вихованців та учнівської молоді до еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності, практичної природоохоронної роботи та екологічному русі щодо до збереження та охорони флори і фауни свого регіону.
 4. Створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей в додатковій освіті та організації їх дозвілля.
 5. Надання методичної та практичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження форм і методів еколого-натуралістичної роботи з учнями.
 6. Підвищення професійної майстерності педагогів шляхом вивчення та впровадження новітніх технологій,інтерактивних форм організації навчально-виховного процесу.
 7. Збереження та зміцнення здоров’я вихованців та учнівської молоді. 

Науково-методична робота

Науково-методичній роботі закладу позашкільної освіти належить важлива роль у фаховому зростанні педагогів, розвитку творчого потенціалу як кожного педагога зокрема, так і всього педагогічного колективу. Протягом 2016/2017 н. р. методична  робота ЧР БДТ була спрямована на виконання поставлених завдань:

1. Забезпечити системний науково-методичний супровід навчально-виховної діяльності педагогічних працівників щодо роботи закладу над методичною темою. 

2. Створити сприятливі умови для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників (поповнення дидактичного, демонстраційного матеріалу та ін.).

3. Поліпшити якість навчально-виховного процесу через підвищення професійного рівня педагогів шляхом самоосвіти та інших форм науково-методичної роботи;

4. Упроваджувати у навчально-виховний процес ЧР БДТ інноваційні форми, методи та технології;

 6. Активізувати співпрацю з батьками вихованців.

Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ЧР БДТ у 2016/2017 н.р.:

«Формування екологічної, трудової, духовної культури дітей, розвиток індивідуальних творчих здібностей юннатів шляхом спостереження за рослинним світом та практичною діяльністю, виховання національно свідомого громадянина України».

З метою створення необхідних умов для забезпечення виконання поставлених завдань щодо вирішення основної методичної теми закладу та надання методичної допомоги педагогам ЧР БДТ адміністрацією та методичною радою проводиться ряд заходів, спрямованих на покращення науково-методичної роботи педагогів та підвищення їх професійного рівня.

Методичне об'єднання ЧР БДТ працює з метою реалізації випереджувальної системи інформаційно-методичного забезпечення роботи педагогічних працівників закладу, забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу, підвищення професійного рівня педагогічних працівників і розвитку творчої ініціативи, є координаційним центром науково-методичної роботи закладу. 

З метою планування роботи на діагностичній основі постійно здійснюється аналіз готовності педагогів до інноваційної діяльності, рівень їх фахової майстерності та професійної компетентності. За підсумками анкетування створюються умови для підвищення професійної компетентності керівників гуртків.

За окремим графіком у ЧР БДТ проводяться теоретичні та практичні заняття, семінари, наради, круглі столи з керівниками гуртків за напрямами діяльності.  Під час цих заходів використовуються інтерактивні форми  роботи, надаються методичні матеріали, педагоги знайомляться з новинками навчально-методичної літератури, що сприяє підвищенню творчого потенціалу педагогів в організації навчально-виховного процесу в закладі. 

У 2016/2017 н. р. колектив закладу активно працював над проблемою ефективності педагогічного процесу шляхом залучення до інноваційної діяльності педагогів Будинку, яка може бути розв’язана лише за умови забезпечення високої компетентності та професійної майстерності кожного керівника гуртка. Для реалізації цієї програми адміністрацією закладу було проведено ряд заходів методичного та психолого-педагогічного характеру.

Результативність чітко спланованої роботи методичного об'єднання підтверджена покращенням психологічного клімату в колективі та умов праці; підвищенням зацікавленості педагогів в удосконаленні своїх професійних якостей; підвищенням рівня якості проведення занять, ефективності самостійної роботи керівників гуртків, мотивації участі у методичних заходах, у плануванні роботи закладу. У членів колективу в результаті створення ситуації «за­нурення» педагогів у головну ідею розвитку закладу на наступні роки сформовано мотиваційну готовність до інноваційної діяльності та реалізації задуманого.

З метою впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних програм, нових педагогічних технологій навчання та виховання,  надання педагогам інформаційної, консультативної допомоги, забезпечення їх актуальною інформацією адміністрацією ЧР БДТ спільно з методистом здійснено ряд заходів.

ЧР БДТ було здійснено організаційний та методичний супровід районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України по науковим відділенням екології та аграрних наук; хімії та біології.

За результативність своєї діяльності, сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, якісну підготовку переможців обласних, Всеукраїнських та Міжнародних виставок, конкурсів, фестивалів педагоги ЧР БДТ протягом 2016/2017 н. р. відзначені грамотами центральних та місцевих органів влади.

Створений фото-бук,  в якому висвітлені перемоги вихованців ЧР БДТ в Обласних та Всеукраїнських масових заходах за декілька років разом з фотоматеріалами. 

Для оперативного функціонування закладу створений сайт: chrbdt.at.ua, який містить повну інформацію про всі напрямки роботи закладу.

Виходячи з вищезазначеного, можна визначити напрями діяльності методичної роботи ЧР БДТ:

1. розроблення положень та умов проведення районних заходів еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напряму;

2. проведення семінарів-нарад із керівниками гуртка;

3. вивчення методичних рекомендацій з питань ведення ділової документації керівника гуртка за такими питаннями:

 • методика проведення практичної частини заняття гуртка;
 • методика проведення теоретичної частини заняття гуртка;
 • вивчення нових нормативних документів про позашкільний заклад;
 • особливості ведення журналу планування та обліку роботи гуртків в літній період;
 • складання звіту роботи за: I-е півріччя; II-е півріччя; навчальний рік.

4. надання методичної допомоги в організації та проведенні в навчальних закладах науково-дослідницької та експериментальної роботи секцій Малої академії наук, в організації роботи з обдарованими дітьми.

5. надання методичної допомоги в організації та проведенні в навчальних закладах району Всеукраїнських виставок, конкурсів, акцій, фестивалів;

6. продовження відвідування навчальних занять з метою надання методичної допомоги.

7. вивчення досвіду роботи педагогів позашкільних закладів області, України.

8. створення  методичні розробки, рекомендації на допомогу керівникам гуртків.

9. проведення атестації педагогічних працівників відповідно до перспективного плану.

Навчально-виховна робота

Протягом 2016/2017 н.р. виховна робота була запланована та проведена у вигляді  виховних заходів, які проводились в гуртках ЧР БДТ.  Заходи були сплановані на канікулярний період, під час літнього відпочинку учнів у пришкільних таборах та ДОТ «Орлятко». Під час їх проведення використовувались як традиційні форми та методи організації виховного простору (бесіди, лекції, відкриті виховні години) так і сучасні (квести, акції, конкурси).

Протягом року на нарадах керівників гуртків адміністрація ЧР БДТ своєчасно ознайомлювала педагогів зі змінами у нормативній базі щодо організації виховного процесу та надавала методичні рекомендації щодо їх виконання.

За період багаторічної активної організаційно-масової роботи у закладі  створені каталоги:

 • відеоматеріалів;
 • фотоматеріалів за підсумками проведення масових заходів різних рівнів;
 • відеороликів про діяльність закладу.

Організаційно-масова робота

Навчально-виховна робота в гуртках художньо-естетичного напрямку у 2016/2017 навчальному році була спрямована на розвиток особистості дитини, задоволення її пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, що несе в собі виховний заряд. Особлива увага приділялась створенню атмосфери дружби, взаєморозуміння, доброзичливості між учасниками, сприянню самовдосконаленню і самоствердженню особистості. Основні зусилля художньо-естетичного відділу ЧР БДТ були направлені на вирішення завдань організаційно-масової роботи.

Важливу роль у вирішенні питань формування необхідного адаптаційного потенціалу у дитини, створення відповідних умов мінімізації негативних впливів соціуму на особистість в учнівському середовищі відіграють заходи, спрямовані на поліпшення фізичного, психічного та емоційного стану.

Важливе місце у виховному процесі посідають питання участі вихованців ЧР БДТ в  обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

Матеріально-технічні та санітарно-гігієнічні умови, створені в ЧР БДТ

Питання забезпечення гуртків різних напрямків сучасними навчальними кабінетами є одним із пріоритетних для ЧР БДТ. Адміністрацією закладу безперервно здійснюються ефективні кроки щодо укладання угод із навчальними закладами району щодо надання гурткам ЧР БДТ кабінетів для занять відповідно до напрямку роботи.

Відповідно до укладених угод гуртки ЧР БДТ працюють на базі 10 загальноосвітніх навчальних закладів району.

Наведені дані надають можливість зробити висновок, що в умовах територіальної  розгалуженості гуртків по навчальних закладах району (у тому числі сільським) для здійснення навчально-виховної діяльності ЧР БДТ має у розпорядженні необхідні навчальні кабінети, стан яких дозволяє забезпечувати якісну підготовку вихованців.

Пріоритетні завдання діяльності ЧР БДТ на 2016/2017 навчальний  рік 

ЧР БДТ затребуваний батьками та учнями району, опитування яких вказує на високу ступень задоволеності якістю наданих закладом освітніх послуг, рівнем вимог до дітей, стилем взаємин «керівник-учень», перспективами розвитку закладу. Але запланованих стратегічних завдань ще багато. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо досягти бажаного.

Дякуємо за плідну працю!