Verification: 4be7f08d42820b5a Чугуївський районний Будинок дитячої творчості - Доступ до публічної інформації

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ЇЇ ОТРИМАННЯ  

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання: – поштою (м. Чугуїв, вул. Степова, 50, - на конверті вказувати “Публічна інформація”; – електронною поштою (chrbdt@ukr.net); – по телефону (05746) 2-54-06.

2. Запит подається на ім’я директора Чугуївського районного Будинку дитячої творчості Чугуївської РДА Харківської області в довільній формі або шляхом заповнення встановленої форми запиту на інформацію з обов’язковим зазначенням:

2.1. Прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача.

2.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти запитувача.

2.3. Номеру засобу зв’язку (домашній, мобільний) – якщо такий є.

2.4. Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

2.5. Способу отримання інформації: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати Е-mail).

2.6. Підпису і дати, якщо запит подається письмово.

3. Форми запитів можна отримати у приміщенні Чугуївського районного Будинку дитячої творчості (ЧР БДТ) Чугуївської РДА Харківської області за адресою: м. Чугуїв, вул. Степова, 50 та на офіційному веб-сайті ЧР БДТ.

4. Запит на інформацію може бути подано особисто директору ЧР БДТ в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. У разі коли подання запиту в усній формі або з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює секретар ЧР БДТ на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів запитувача, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові, контактного телефону в запиті. При цьому в нижньому куті останнього аркуша документа зазначає своє ім'я, контактний телефон та надає копію запиту особі, яка його подала.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. ЧР БДТ зобов’язаний надати відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, ЧР БДТ може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку ЧР БДТ повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

11.3. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: – прізвища, ім’я, по-батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); – загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); – підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. Відмова надається у письмовій формі.